Εταιρικό προφίλ Εκτύπωση E-mail

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994, με αφορμή την υποβολή πρότασης για την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II.

Η Εταιρεία στεγάζεται, στην πόλη των Σερρών επί της οδού Μεραρχίας 67 στον 1ο όροφο, τηλ. 2321064402 & 2321064403, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Έχει τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας, με μετόχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) και φορείς του Νομού Σερρών.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 493.080 Ευρώ και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές ονομαστικής αξίας έντεκα Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (11,74) η κάθε μία διαιρεμένες σε 420 τίτλους των 100 μετοχών ο κάθε ένας. Η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. παρουσιάζεται στον πίνακα.

Η Εταιρεία διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, ο πρόεδρος του οποίου την εκπροσωπεί σε κάθε Δημόσια Δικαστική ή άλλη αρχή και τρίτους. Για την τρέχουσα περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 το Δ.Σ. αποτελείται από τους :

  • Μωυσιάδη Ιωάννη, Πρόεδρο
  • Χατζηηλιάδη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
  • Καριπίδη Δημήτριο, Διευθύνων Σύμβουλο
  • Δομουχτσίδη Φώτιο, Μέλος
  • Καρπουχτσή Κωνσταντίνο, Μέλος
  • Νότα Δημήτριο, Μέλος
  • Πασχαλίδη Νικόλαο, Μέλος
  • Σπυρόπουλο Παναγιώτη, Μέλος
  • Στοΐλα Ελευθέριο, Μέλος

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ.

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. σήμερα απασχολεί 13 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως πολιτικού μηχανικού, γεωπόνου, οικονομολόγου, λογιστή και γραμματέα. Η αναλυτική δομή της Εταιρείας παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα.

Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση και προώθηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Εθνικών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη του Νομού (μελέτες, έρευνες, έργα).